Objekt-Highlights

Stikkenofen
73
Stikkenofen

Startpreis:

2.000,00 €

Beamer Fa. NEC Typ LT 245
48
Beamer Fa. NEC Typ LT 245

Startpreis:

90,00 €

Bronzeskulptur „Löwe“
108
Bronzeskulptur „Löwe“

Startpreis:

4.000,00 €

Asphaltfräse
1
Asphaltfräse

Startpreis:

20.000,00 €

Rüttelplatte
2
Rüttelplatte

Startpreis:

100,00 €

Rüttelplatte
3
Rüttelplatte

Startpreis:

100,00 €

Mikroskop
57
Mikroskop

Startpreis:

6.000,00 €

Automationsplattform
65
Automationsplattform

Startpreis:

6.000,00 €

Schwingmühle
76
Schwingmühle

Startpreis:

1.000,00 €

Zentrifuge
77
Zentrifuge

Startpreis:

1.500,00 €

Zentrifuge
78
Zentrifuge

Startpreis:

4.000,00 €

Thermo Cycler
110
Thermo Cycler

Startpreis:

4.000,00 €

Rotor-Disc
111
Rotor-Disc

Startpreis:

600,00 €

Pipettierroboter
147
Pipettierroboter

Startpreis:

4.000,00 €

Zentrifuge
160
Zentrifuge

Startpreis:

5.000,00 €

Gelektrophoresesystem
168
Gelektrophoresesystem

Startpreis:

4.000,00 €

Gen Analysesystem
169
Gen Analysesystem

Startpreis:

9.000,00 €

Eindeckautomat
181
Eindeckautomat

Startpreis:

6.000,00 €

Rotationsmikrotom
187
Rotationsmikrotom

Startpreis:

5.000,00 €